Vavřinec (Výrovka) - úvodní informace

 1. Pramení jižně od Uhlířských Janovic, jimiž protéká a dále pokračuje k severoseverozápadu, kde spolu s Ostašovským potokem napájí rybník Vavřinec. Odtud pak meandruje všeobecně severním směrem, protéká Kouřimí a Plaňany a u Nymburka, na ř. km 53,8, se vlévá zleva do Labe v 178 m n. m.. V horním toku se nazývá Vavřinec či Vavřinecký potok, pro zbylý úsek se obvykle užívá názvu Výrovka. Od Kouřimi po ústí Bečvárky se lze setkat i s názvem Kouřimka.
  Plocha povodí je asi 545 km2, délka sjízdného úseku 49,4 km.


 2. V horní části pod rybníkem Vavřinec je koryto široké cca 5-6 m a příjemně meandruje. Mezi Církvicemi a Hryzely následuje hezký peřejnatý úsek s velkým spádem. Dále se spád zmírňuje, peřeje mizí. Před Toušicemi je krátká a velmi obtížná kaskáda (WW IV), kterou lze nicméně snadno přenést. Úsek pod Toušicemi se už pro vodáckou akci nečistí a je tedy třeba počítat místy s padlými stromy, nicméně poslední dva roky nebyl až do Kouřimi ani jediný. Kus za nimi následuje průjezd rychle zarůstajícího protrženého rybníka Strašík a pod ním místy hezké peřeje až do Kouřimi. Pod Kouřimí má říčka již malý spád, navíc zmírňovaný četnými jezy. Plavbu znesňadňuje množství padlých stromů a jiných překážek. K Radimi Vavřinec meandruje otevřenou krajinou, dále je již koryto regulovano a plavba je poměrně nezajímavá. Povodeň v roce 2013 říčku poměrně výrazně změnila.
  V úseku Vavřinec - Toušice se v říjnu pravidelně pořádá vodácká akce, na kterou je zajištěna voda vypouštěním z rybníka Vavřinec a úsek bývá vyčištěn od padlých stromů. Pokud neplánujete sjíždět Toušickou kaskádu je asi vhodnější ukončit plavbu v Hryzelích a horní úsek ještě jednou zopakovat. Vzhledem k šířce koryta, Vavřinec není vhodný pro rafty. Horní úsek vyžaduje znalost ovládání lodě a je vhodnější pro uzavřené či nafukovací lodě. Spodní část je vhodná i pro otevřené lodě.


 3. Horní tok je sjízdný pouze po větších deštích či při vypouštění vody z rybníka Vavřinec. Pro horní úsek je směrodatný vodočet v Doubravčanech, udávaná hodnota 50 cm po povodni v roce 2013 již nemusí být platná. Z Kouřimi se udává minimum 50 cm na vodočtu v Plaňanech.


 4. Obtížnost:
  úsekř. kmspádobtížnost
  hráz rybníka Vavřinec - Hryzely 49,4 - 42,1 9,7 promile WW II
  Hryzely - Kouřim 42,1 - 29,8 5,6 promile WW I+ (Toušická kaskáda WW IV)
  Kouřim - ústí 18,9 - 0,0 3,2 promile ZW C


 5. Je-li úsek Vavřinec - Toušice vyčištěn od padlých stronů, lze ho sjet za 2,5 - 3 hodiny. Na úsek z Toušic k ústí počítejte vzhledem k počtu padlých stromů s 1,5 - 2 dny.


 6. Silnice kříží Vavřinec na řadě míst. Horní úsek se jezdí obvykle z Vavřince do Hryzel či Toušic.
  Železnice sleduje řeku z povzdálí téměř v celé délce. Nejužitečnější pro sjezd horního údeku jsou železniční zastávky Hatě a Kouřim. Železniční zastávka Toušice je na trati, která je v provozu jen o letních víkendech.


 7. Zdravotní střediska: Kouřim, Pečky.


 8. Kulturní a jiné zajímavosti:

  Vavřinec - novogotický kostel sv. Vavřince.

  Církvice - veřejnosti nepřístupný barokní zámeček z 18. st.

  Hryzely - jižně od vsi pozůstatky hradiště z 9. století, dobře zachovalé valy. u nás.

  Doubravčany - západně od vsi zbytky hradiště z 9. st., severovýchodně pozůstatky druhého hradiště z 9.-12. st.

  Toušice - zajímavý barokní kamenný most z 18. století s pěti oblouky přímo nad Toušickou kaskádou. Těsně u něj na pravém břehu zbytky zdí tvrze ze 14. či 15. st.

  Kouřim - dobře dochované městské opevnění ze 13.-15. století, raně gotický kostel sv. Štěpána cca z roku 1280, pozdně gotický hřbitovní kostel Nejsvětější trojice. Barokně přestavěná pův. středověká radnice, dnes muzeum Kouřimska. Na jižním okraji města skanzen (Muzeum lidových staveb v Kouřimi). Asi 1 km jihozápadně od města hradiště Stará Kouřim, z 9. stol. n. l..
Aktuálnost vlastní kilometráže (aneb stavu v kterém roce by měla odpovídat kilometráž jednotlivých úseků):
ř. km.úsekstáří kilometráže
49,4 - 49,2 hráz rybníka Vavřinec - Vavřinec (lávka) neprověřeno, cca 2010
49,2 - 30,1 Vavřinec (lávka) - Kouřim říjen 2017
30,1 - 29,6 průjezd Kouřimí neprověřeno, cca 2010

Aktuálnost těchto úvodních informací zhruba odpovídá aktuálnosti vlastní kilometráže.Tudy se dostanete na