Střela - úvodní informace 1. Pramení na rozhraní Slavkovského lesa a Tepelské vrchoviny poblíž Prachomet v nadmořské výšce 678 m n.m. Nejprve teče severním směrem, pak brázdou mezi Tepelskou vrchovinou a Doupovskými horami na východ. Nad Žluticemi protéká retenční nádrží a u Protivce přijímá zleva Malou Střelu. U Chyše se řeka stáčí na jihovýchod a tento směr sleduje až k ústí do Berounky na ř. km 102,7. Plocha povodí činí 923 km2. Sjížděný úsek měří 68,3 km.


 2. Pod Žluticemi řeka protéká pěkným, širokým údolím, kde meandruje mezi loukami. Až do Chyše je koryto místy zarostlé a plavbu znepřijemňují nízké lávky a padlé stromy - v dalším úseku je takovýchto míst méně a od Rabštejna už jsou opravdu vyjímečné. Řeka pokračuje stále úzkým korytem s ostrými meandry až do Rabštejna. Zde se řeka zařezává do úzkého, velmi pěkného a romantického údolí s řadou sjízdných peřejí. Koryto je zde kamenité a širší, čímž řeka získává na přehlednosti. U Nebřižin přijímá zprava potok z Kaznějova, který přinášel splašky z chemických závodů a odtud již bývala silně znečištěna (aktuální stav neznám:-( ).
  Z Rabštejna do Mladotic se pravidelně v září jezdí VTJZ I. třídy - je tedy zajištěno vypouštění dostatečného množství vody z přehrady.
  V úseku mezi Rabštejnem a železniční zastávkou Mladotice řeka protéká přírodní rezervací Střela a od Čichořic přírodním parkem Horní Střela, posledního 1,1 km před ústím patří do přírodního parku Horní Berounka, platí zde tedy omezení daná ochranou přírody.
  Veřejné tábořiště lze nalézt nad Rabštejnem n. S. (ř. km 42,8), autokemp pak nad Plasy (ř. km 18,1).


 3. Střela je sjízdná po vydatnějších deštích, tání sněhu či při vypouštění vody ze žlutické přehrady (viz výše). Pro sjízdnost úseku pod Rabštejnem je nezbytný průtok vody vypouštěné z přehrady alespoň 3,5 m3/s , což odpovídá zhruba stavu 65 cm na vodočtu v Plasech na ř.km 16,5. Pro úsek Žlutice - Rabštejn stačí stav 60 cm na vodočtu u Čichořic na ř. km 52,8.


 4. Obtížnost:
  úsekř. kmspádobtížnost
  hráz VD Žlutice - Rabštejn 68,3 - 41,63,0 promileWW I-
  Rabštejn - ústí Manětínského p. 41,6 - 29,63,8 promileWW II
  ústí Manětínského p. - ústí do Berounky29,6 - 0,0 2,5 promileZW C


 5. V úseku pod Chyší lze počítat s rychlostí asi 5 km/h, v úseku nad Chyší o něco méně v důsledku vyššího množství padlých stromů, v peřejnatém úseku pod Rabštejnem o něco více.
  Úsek ze Žlutic do Rabštejna lze sjet asi za 5 hodin, úsek z Rabštejna do Mladotic za 2 - 3 hodiny.


 6. Silnice sleduje tok řeky v úseku od hráze Žlutické přehrady k Protivci, zde se mírně odklání a pod Chyší se k řece zase navrací. Tato silnice končí u Nučického mlýna. Odtud až k ústí lze k dopravě využít řadu silnic křížících řeku - viz mosty v kilometráži. Pokud dopravujeme loďe auty, začínáme obvykle ve Žluticích, Chyši či Rabštejně a končíme u most c u Křečova (ř.km. 24,9) či v Plasech.
  Železnice sleduje řeku mezi Žluticemi a Chyší (trať 161) a mezi zastávkou Mladotice (ř. km. 24,7) a Plasy (trať 160). K přepravě pevných lodí nelze využít žádnou stanici v okolí řeky.


 7. Zásobování a zdravotní střediska: Žlutice, Chyše, Rabštejn n. S., Plasy.


 8. Poznámky k jezům a vodácké zajímavosti:

  48,4 jez přenášení vpravo v 1,5 N vp Dvorec Zajímavý nový jez neobvyklé schodovité konstrukce. Za dostatečného stavu vody sjízdný pro plastové a nafukovací lodě, pro laminát nedoporučuji.
  45,2 jez přenášení vpravo v 1,8 N vl, šikmý za SV sjízdný Nučický mlýn Za SV sjízdný nejlépe středem náznakem propusti. Nezalévá.
  41,6 přenášení vlevo jez s propustí vlevo v 2,5 za SV sjízdný Rabštejn n. S. Propust nebývá otevřena ani při VTJZ, uprostřed jezu je korýtko, kterým teče více vody - ale je obtížné ho přesně trefit, proto je lepší se mu vyhnout a sjet to jinudy.


 9. Kulturní a jiné zajímavosti:

  VD Žlutice - vodárenská nádrž na Střele zásobující pitnou vodou přilehlou část severozápadních Čech byla vybudována v r. 1968. Kamenitá hráz vysoká 27 m zadržuje zhruba 1 mil m3 vody, délka vzdutí asi 4,5 km. Plavba, koupání atd. v přehradě i v ochranném pásmu nad ní zakázány.

  Žlutice - městečko s několika stavebními památkami: bývalý městský hrad přestavěn na zámek, zachovány skrovné zbytky (brána aj.), většina areálu zastavěna panelovými domy. Zbytky hradu Mazanec z 15. století na vyvýšenině severozápadně od města zplanýrovány výstavbou sportoviště - zachován systém valů. Barokně upravený gotický kostel ze 14. - 15. století, zvonice z r. 1782. Renesanční radnice ze 16. stol., městké muzeum (Žlutický kancionál ze 16. stol.), městská památková zóna, zpřístupněné podzemí.

  Nevděk - zříceniny hradu z 15. stol. na strmém vrchu nad Střelou. Hrad opuštěn v 17. stol., zachován mohutný příkop s valem, v prostorách vlastního hradu zbytky zdí budov. Na hradě vztyčen zdaleka viditelný kříž.

  Chyše - městečko s novogotickým zámkem vzniklým z renesančně přestavěného hradu, raně barokní karmelitánský klášter vzniklý přestavbou pozdně gotického objektu, raně barokní kostel s dvouvěžovým hlavním průčelím.

  Rabštejn nad Střelou - zříceniny hradu ze 14. stol., dochován střep okrouhlé věže a hradby, část hradu přestavěna na barokní zámek, býv. klášter servitů - raně barokní s kostelem z let 1766-9. Druhý rabštejnský hrad - Sychrov - založen dále na hřebeni, oddělen od hradu v Rabštejně přírodní rozsedlinou. Zachováno torzo věže a terénní relikty.

  Horní Hradiště - na ostrohu nad řekou halštatsko-laténské hradiště.

  Plasy - zpřístupněný cisterciácký klášter založený r. 1144, přestavěný barokně, s barokním kostelem vzniklým přestavbou pův. románského. V klášteře býv. pivovar fungující v l. 1609 - 1966. Při silnici na Žatec románská patrová královská kaple z doby před r. 1265. V býv. hřbitovním kostele hrobka Metternichů.

  Nebřeziny - v květnu 1872 po několikadenních deštích dosud nepřekonaná povodeň na Střele smetla provizorní ubikace italských dělníků - desítky mrtvých.

  Dolní Hradiště - nad řekou halštatskolaténské hradiště z 1. tisíciletí př. n. l.. Štola po těžbě vitriolové břidlice.
Aktuálnost vlastní kilometráže (aneb stavu v kterém roce by měla odpovídat kilometráž jednotlivých úseků):
ř. km.úsekstáří kilometráže
68,3 - 55,5 hráz VD Žlutice - most u Chyše neprověřeno, cca 1997
55,5 - 24,7 most u Chyše - most u Mladotic září 2001
24,7 - 0,0 most u Mladotic - ústí neprověřeno, cca 1997

Aktuálnost těchto úvodních informací zhruba odpovídá aktuálnosti vlastní kilometráže.Tudy se dostanete na